Tenant in default

Verhuurder komt verplichting niet na

Wat kun je doen als je verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt? Overleg altijd eerst met je verhuurder en probeer samen tot een oplossing te komen!

 

In gebreke stellen

Wanneer overleg met de verhuurder geen resultaat oplevert, kun je de verhuurder het beste ‘in gebreke stellen’ door een aangetekende brief te sturen. In deze brief moet een beschrijving van het gebrek staan en een redelijke termijn waarbinnen het gebrek moet zijn hersteld. Je kunt hiervoor een standaardbrief gebruiken.

 

Vervolgstappen

Is het gebrek niet binnen de gestelde redelijke termijn verholpen? Je hebt de keuze uit de volgende vervolgstappen:

 

  • Gebrek zelf herstellen: je kunt het gebrek zelf (laten) herstellen en de gemaakte kosten op de verhuurder verhalen door deze in mindering te brengen op de huurprijs. Je hebt dit recht op grond van artikel 206 lid 3 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:206 lid 3 BW). Let op: de verhuurder moet in verzuim zijn en de gemaakte kosten moeten redelijk zijn! Neem contact  met ons op om te laten checken of je aan de voorwaarden voldoet.

 

  • Huurcommissie: Bij ernstig achterstallig onderhoud kun je bij de Huurcommissie een verzoek tot verlaging van de huurprijs indienen. Deze huurverlaging heeft een tijdelijk karakter: hij gaat in op de eerste dag van de maand nadat je het verzoek hebt ingediend en geldt totdat de klachten zijn verholpen. Deze procedure is goedkoper dan het raadplegen van de rechter. De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om de gebreken te verhelpen, maar de huurverlaging is wel een efficiënte prikkel voor de verhuurder om het achterstallig onderhoud te verhelpen. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij een van beide partijen binnen acht weken na de uitspraak naar de kantonrechter stapt. Hulp nodig? Neem contact  met ons op.

 

  • Rechter: De rechter kan de verhuurder dwingen om zijn verplichtingen na te komen. Je kunt als huurder voor de rechter drie wegen bewandelen om je doel te bereiken:
 1. Je kunt verplichting tot het verhelpen van achterstallig onderhoud vorderen. De rechter kan een dwangsom opleggen als de verhuurder in gebreke blijft.
 2. Je kunt je door de rechter laten machtigen om de werkzaamheden te (laten) verrichten. De rekening hiervan is dan voor de verhuurder. In overleg met de rechter kunnen de kosten door de huurder worden voldaan door middel van verrekening met de te betalen huur.
 3. Je kunt vermindering van de huurprijs vorderen (evenredig aan het verminderde huurgenot) vanaf de dag waarop je de verhuurder kennis hebt gegeven van het gebrek tot de dag waarop het gebrek is verholpen.


Wil je meer informatie over het voeren van een gerechtelijke procedure en/of mogelijkheden tot rechtsbijstand? Neem contact met ons op.

 

  • Gemeente: Bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kun je een klacht indienen over achterstallig onderhoud. De gemeente kan dan een brief naar de verhuurder sturen, een ‘gemeentelijke aanschrijving’, waarin ze de verhuurder oproepen alsnog de onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Wanneer de verhuurder dit nalaat, kan de gemeente de werkzaamheden zelf laten verrichten en de kosten op de verhuurder verhalen.

 

De gemeente stuurt alleen in uitzonderlijke gevallen een gemeentelijke aanschrijving! Deze optie levert dan ook niet vaak het gewenste resultaat op. Twijfel je of deze optie voor jou geschikt is? Neem dan contact met ons op.

 

Welke mogelijkheid geeft in jouw geval de grootste kans op het gewenste resultaat? Heb je nog andere vragen? Wij adviseren je graag! Neem contact met ons op.